Epoch Delegations Total: 1027.570000000
Key Name Stake % of Total
B62qqUNeSat3jkC6WNoRFKsHNtM14VcuZdrDXVSV3xozDyxgasL6xD6 Unknown 1027.570000000 100.00