Epoch Delegations Total: 68439.989000000
Key Name Stake % of Total
B62qrAz62mfgyBUWVYpZ4ufYFgvPRqLv3vCkwnxkarG2dfZ9GCUCHgV Unknown 66000.079000000 96.43
B62qoZHCPoNTozrDqDtj6vjY7MmD9ZEakVMxTR7btNnqjoKzUqp4EKx Unknown 1439.910000000 2.10
B62qqsDZB9aHvRqLGzsvMzC1ZHewLEkActsP3VFRBBdGabAdSrgMrnD Unknown 1000.000000000 1.46