Next Epoch Wallet Delegations B62qoZHCPoNTozrDqDtj6vjY7MmD9ZEakVMxTR7btNnqjoKzUqp4EKx
Key Name Stake % of Total
B62qrAz62mfgyBUWVYpZ4ufYFgvPRqLv3vCkwnxkarG2dfZ9GCUCHgV Unknown 66000.000000000 98.51
B62qqsDZB9aHvRqLGzsvMzC1ZHewLEkActsP3VFRBBdGabAdSrgMrnD Unknown 1000.000000000 1.49
B62qoZHCPoNTozrDqDtj6vjY7MmD9ZEakVMxTR7btNnqjoKzUqp4EKx Unknown 0.000000000 0.00