Next Epoch Delegations Total: 2.323587972
Key Name Stake % of Total
B62qrr1gkgYvVfRb9JjstCcjDTKYYXFM61dD7oqFaEjc5VkFvL8zWgr Lock4Rich 2.323587972 100.00