Epoch Delegations Total: 0.200000000
Key Name Stake % of Total
B62qroYMFfTSfRXDkHmcbgXQXEoLeGPWGAfzEcve7TK4ikjcEKc6TdM mina 0.200000000 100.00