Epoch Delegations Total: 1212.000000000
Key Name Stake % of Total
B62qrNqGpoFpyvexkePHYLMrrdiA7ZSbAEGzSHLQScw4aAcoDZvRJ7k Unknown 1212.000000000 100.00