Next Epoch Delegations Total: 7.966000000
Key Name Stake % of Total
B62qrAMfKzzYVe3nbao16vjoLLYYNREg2uhfir73vfA2rqjjNDmTrPy Unknown 7.966000000 100.00