Next Epoch Delegations Total: 2522.740325770
Key Name Stake % of Total
B62qqgYzT67iGyBudDH5V8w8GowkYG5hjgRdW6xWb4eTyQnTDJQbQJY Unknown 2522.740325770 100.00