Next Epoch Delegations Total: 420.000800000
Key Name Stake % of Total
B62qmX1ypvFvTMdTibvyJudJkLYC7kNDUNsandi3QyuefH3GCAnJmko Unknown 420.000800000 100.00