Epoch Delegations Total: 0.280000040
Key Name Stake % of Total
B62qqKb6hSurPxudgR61HMKsMQytyTyFDvSAWCbNp4F5tVhYuXkARpo Unknown 0.280000040 100.00