Next Epoch Delegations Total: 0.188000000
Key Name Stake % of Total
B62qpqCBExtxzfHUPkmrrfmYhXZyg3V7pSmwuxHMzTi8E6gBbopauJS Romek 0.188000000 100.00