Next Epoch Wallet Delegations B62qp4Gwy1ZxVA6EhqFPJ7oZphYKhuJYgVdYNkBUQEmwhY2J7d311Ys
Key Name Stake % of Total
B62qp4Gwy1ZxVA6EhqFPJ7oZphYKhuJYgVdYNkBUQEmwhY2J7d311Ys Unknown 67440.034000000 93.10
B62qp8dFx9w5si4QzcPdMmSqFd55MPgNJiAsxtsYCzRYLGvV4XDHXXu Unknown 5000.000000000 6.90