Next Epoch Delegations Total: 0.200000000
Key Name Stake % of Total
B62qox1MBZiBD59GtFV4HhbKmzhENBH3wRiux3FVAXSXgKjWFXzt4Za Unknown 0.200000000 100.00