Next Epoch Wallet Delegations B62qov9yv8TayLteD6SDXvxyYtmn3KkUoozAbs47fVo9JZSpcynbzTz
Key Name Stake % of Total
B62qov9yv8TayLteD6SDXvxyYtmn3KkUoozAbs47fVo9JZSpcynbzTz Extropy.io 66000.000000000 100.00