Epoch Delegations Total: 0.950000000
Key Name Stake % of Total
B62qojGJ8ruvEzk3qNRv4WfwWxBaFo97PNgNb2gG7yYYMDdYESsogkm Unknown 0.950000000 100.00