Epoch Delegations Total: 0.090000000
Key Name Stake % of Total
B62qo9y2KRGygTVBiwwJL9VyXKQsya16hNhV5VbiYcwTnaMzvoRfZnm Unknown 0.090000000 100.00