Next Epoch Wallet Delegations B62qo74q1yCcNhJ17iYrNEpTWEJwBPdDzs72hFDDwm4PDWVihC5jFbG
Key Name Stake % of Total
B62qjcaDeZdy1SdJ8DM5EazXY7LgFYumPE1yWwwCTr18qhYJmJ7tVcw Unknown 67440.000000000 100.00
B62qo74q1yCcNhJ17iYrNEpTWEJwBPdDzs72hFDDwm4PDWVihC5jFbG Unknown 0.033000000 0.00