Next Epoch Delegations Total: 66012.811205786
Key Name Stake % of Total
B62qnpPdwJVRbyvvLkPAWYGUbkA7NUZTVdiqa1B5oEd8ABSf6YDhVXa Unknown 66012.811205786 100.00