Epoch Delegations Total: 1.201000000
Key Name Stake % of Total
B62qn9orkCADRbYAnQZ3gozzhGncLiTvbiHGXHLoAV7zanPVakzomnw Unknown 1.201000000 100.00