Next Epoch Wallet Delegations B62qmr9wnqsmhgThnSHvNKM6JtpWdJM2iQ4GPtUJk6ZjySeNiEyJmvk
Key Name Stake % of Total
B62qmr9wnqsmhgThnSHvNKM6JtpWdJM2iQ4GPtUJk6ZjySeNiEyJmvk Unknown 66000.000070000 100.00