Epoch Delegations Total: 4.983339000
Key Name Stake % of Total
B62qmMypEDCchUgPD6RU99gVKXJcY46urKdjbFmG5cYtaVpfKysXTz6 Unknown 4.983339000 100.00