Epoch Delegations Total: 0.100000000
Key Name Stake % of Total
B62qm7ZtBYMaPbEgkiokiMi9VPVteqofXdPiyVGWTt3aRVSw8vxprdd Mushrooms 0.100000000 100.00