Next Epoch Delegations Total: 163.900000000
Key Name Stake % of Total
B62qkutsPsvq1vfWJV6VJ6n68GuLHCzjLhgUweCD292j1m9M2Qxvjtt Unknown 163.900000000 100.00