Next Epoch Delegations Total: 719.000000000
Key Name Stake % of Total
B62qkqrdXNejArVW6ZUEZRUhUxAEMoMeGJLdjzSEDdmvitktc4ZdkBG Unknown 719.000000000 100.00