Next Epoch Wallet Delegations B62qkfbG38SMsrVyMpFb5KkDiSLsgPiYsodKZ9UuAkmNfBe8Gus4Hsw
Key Name Stake % of Total
B62qkfbG38SMsrVyMpFb5KkDiSLsgPiYsodKZ9UuAkmNfBe8Gus4Hsw Unknown 66720.012000000 100.00