Epoch Delegations Total: 66000.000000000
Key Name Stake % of Total
B62qowREyBtVMpp8RVkbmfvZgxryNUzcJnRnH9LRs5xgAXkHhLyBEyz Unknown 66000.000000000 100.00
B62qkVNThXvoXtZERUnkGYSoDbSDwnXntVyE8anpNSGLSQ7DejZMtMe Unknown 0.000000000 0.00