Next Epoch Delegations Total: 567.699000000
Key Name Stake % of Total
B62qkUpYwZbKASuxkKprig2d6CRLjJhRbVkv1MrNpxgsfkrjwiuPRXY Unknown 567.699000000 100.00