Next Epoch Delegations Total: 0.600000000
Key Name Stake % of Total
B62qkM6kJHhsSAg7nHgoMUJGQygPXLqfHrRukUyymbY453UVySRUeke Unknown 0.600000000 100.00