Current Epoch Wallet Delegations B62qkG8Z6EVvYEZCPcvtNTTguKLnYk8fSduR5q4sTvasCB5k9bqpDW1
Key Name Stake % of Total
B62qpybcoHEEVNZUUciKrf... Unknown 66000.000000000 100.00
B62qkG8Z6EVvYEZCPcvtNT... Unknown 0.000000000 0.00