Next Epoch Delegations Total: 0.200000000
Key Name Stake % of Total
B62qkD1FnaKbN8zVvs6YZT1nxezNv7854YhqeK9YNWjV6f4K5izhjHq Unknown 0.200000000 100.00