Next Epoch Wallet Delegations B62qjmReWEeTVAM9btVNBvzs4XPod6SkCAw73t1pJnLddrUg1cP6FaP
Key Name Stake % of Total
B62qjmReWEeTVAM9btVNBvzs4XPod6SkCAw73t1pJnLddrUg1cP6FaP MND 66000.801000000 98.92
B62qmm9xRxV5cui2pWU1dj4NttGkcMdPNvPcUbRDnbqUCF8fG9WYVoZ Unknown 718.498000000 1.08