Next Epoch Wallet Delegations B62qjgMVvo1JTaG6u1pBFNzvPGivGTUeq6TtbauypeVybojD5JdWjvW
Key Name Stake % of Total
B62qjgMVvo1JTaG6u1pBFNzvPGivGTUeq6TtbauypeVybojD5JdWjvW StakeTR 66569.801000000 100.00