Epoch Delegations Total: 68876.060969991
Key Name Stake % of Total
B62qjgMVvo1JTaG6u1pBFNzvPGivGTUeq6TtbauypeVybojD5JdWjvW Stake+ 68876.060969991 100.00