Using staking ledger stakingnext.
Next Epoch Delegations Total: 849610.151804494
Key Name Stake % of Total
B62qjvqJig3FfHPycqwXVrp5mm2Z2BM2cxToZcEEXXSgXc3SNT1sBBo Unknown 482849.555000000 56.83
B62qkvFeD5yzf4m82Hrx4SDD9n5A77KKVeqnR5NNdshVWLB73RyfeY5 Unknown 358307.148318149 42.17
B62qjcAEavf6kvNDquvSy17bbXZYKtkUJ1eKem92wjXf7v2Mq6C43yw Unknown 8453.448486345 0.99