Using staking ledger stakingnext.
Next Epoch Delegations Total: 2999.022324533
Key Name Stake % of Total
B62qjcAEavf6kvNDquvSy17bbXZYKtkUJ1eKem92wjXf7v2Mq6C43yw Unknown 2999.022324533 100.00