Next Epoch Delegations Total: 1.000000000
Key Name Stake % of Total
B62qjYvGvbavExqgL4BD6ZpzD5ZHsS4bAMu1efMhwFyaBtBxJhiBjwy Unknown 1.000000000 100.00