Next Epoch Wallet Delegations B62qjYanmV7y9njVeH5UHkz3GYBm7xKir1rAnoY4KsEYUGLMiU45FSM
Key Name Stake % of Total
B62qjYanmV7y9njVeH5UHkz3GYBm7xKir1rAnoY4KsEYUGLMiU45FSM Unknown 21600.733349000 100.00