Epoch Delegations Total: 9011.198456689
Key Name Stake % of Total
B62qp3M2wZGawSgdqY4ysiRDnSEVqfrHVZcBucPMaS7EHEPoVeEBXYF Unknown 6850.020358630 76.02
B62qqvHJKZJwzVXhBTJyRXCLkjQxWcK1k5CmhAVJFkdTHhNxKL8kB7k Unknown 2160.845876475 23.98
B62qneKBE4uvxZ9LN1Av8Mn674J4yemHcob6pPHLCoHwUvrTKGt47Zv Unknown 0.332221584 0.00