Next Epoch Wallet Delegations B62qjSytpSK7aEauBprjXDSZwc9ai4YMv9tpmXLQK14Vy941YV36rMz
Key Name Stake % of Total
B62qjRjKBtAr38kh8rVFytHcWY2dRRyF23ego9UjKeqkQLX76sB4FAQ Unknown 66720.000000000 100.00
B62qjSytpSK7aEauBprjXDSZwc9ai4YMv9tpmXLQK14Vy941YV36rMz SleziSatoshi 0.000000000 0.00