Next Epoch Wallet Delegations B62qj1EFvWbmmoUw2FH1AvUtRSP6av8MFYTiqsB7SQbHPtqNT2SWFEg
Key Name Stake % of Total
B62qjPo8EuvgkS1HuDLgE7k9WWnABYZJXxTsMystpVktR8pDpSPDxoc Unknown 66000.000000000 100.00
B62qj1EFvWbmmoUw2FH1AvUtRSP6av8MFYTiqsB7SQbHPtqNT2SWFEg Unknown 0.000000000 0.00