Next Epoch Delegations Total: 69459.054156691
Key Name Stake % of Total
B62qixi4dP7DcKdTNcK8jobtv9qKFjxf7ZgZVoQcJXVXkeAULe3hT5E Unknown 69458.154156691 100.00
B62qrobthxZn86uChAyYHn3tQaUDLdX1ujpwvdfdchVJ3RRvkiRPFU3 Unknown 0.900000000 0.00