Block

This block has been orphaned

Date: (4 weeks ago)
Creator: B62qoG7mge74phWmvLdgMTrewb3Znpkvt3LYbtiKgvhN3v4kjVx1RPc
State Hash: 3NLs8NpAgyKjLBtWvUiH1XNqVeGNChg5HeN7XUDGrc8BXpRLiCdJ
Previous State Hash: 3NLXozh9YpGUTm4jBLC5jJKv91HjeHsCjQVvdK8XhjRQUK5tbUq7
Snarked Ledger Hash: jxBe2ZrCN6tCD86Gup1VvCDJb82LtvF913GbDXqGbN5tKaQtqhS
Staged Ledger Hash: jwEUcTYRViChNbtf5XUdwGwr3LV193M83rgHDXvAHzVY1w347iW
Coinbase: 720.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qjfpVTExVXjaCDEkK5un2qUWxE7QhD1SiYzMW6SED28WDfXsoDi8
Transaction fees: 0.146200000
Snark fees: 0.000000000
Slot: 4575
Global Slot: 90255
Blockchain Length: 63300
Epoch: 12
Total Currency: 855890092.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qmMypEDCchUg...ysXTz6
Nonce: 67258
B62qmWdrzP4KE4P...wDnAw1
CkpaEnciPsH1Wym...yxYcNz
0.001000000
0.000003000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 82955
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZySiMnseaCNL...w2stNj
0.001000000
0.000001000
B62qktYjLR4e9YB...MCs7U6
Nonce: 60680
B62qmWdrzP4KE4P...wDnAw1
CkpZeqtEr7nxYDw...LvMA5Z
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 82954
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZSMQY5xg8SkX...vhSTNp
0.001000000
0.000001000
B62qktYjLR4e9YB...MCs7U6
Nonce: 60679
B62qmWdrzP4KE4P...wDnAw1
CkpZPq2iftVf8wT...M5Psu7
0.001000000
0.000001000
B62qmMypEDCchUg...ysXTz6
Nonce: 67257
B62qmWdrzP4KE4P...wDnAw1
CkpYighZL3Rfkyp...95DAwV
0.001000000
0.000003000
B62qqa9g4CFfkSu...6Zu5Tc
Nonce: 701
B62qnfyt3EiEPiE...f2hoMU
Memo: FPayment
CkpYxrM2UDG3mkc...wxJ7D8
0.010000000
4.082888000
B62qrRvo5wngd5W...S9RCsV
Nonce: 11417
B62qntevJQjvRih...dSFCM6
CkpaG9Zu4KoFKwn...6Uhcbp
0.010100000
762.449200000
B62qrRvo5wngd5W...S9RCsV
Nonce: 11416
B62qinmibpJmUPP...9yB1YJ
CkpZrmgoDDVRXXt...R8GP3Q
0.010100000
250.221700000
B62qq7N1K6QJha1...5BLygu
Nonce: 2907
B62qmJ1iVKzw9Le...NYKVpj
CkpaJc7AnzEMhRS...xM4KiC
0.020000000
0.010000000
B62qpWaQoQoPL5A...8fNHuR
Nonce: 11765
B62qjNg4LCarvKW...tMREpY
Memo: memo
CkpYxiznzWXC7Yt...J4deGV
0.030000000
2937.950000000
B62qpWaQoQoPL5A...8fNHuR
Nonce: 11764
B62qnPdKXGR36We...8SDn11
Memo: memo
CkpZXgHzrD6mz7L...awfcB5
0.030000000
5582.950000000
B62qpWaQoQoPL5A...8fNHuR
Nonce: 11763
B62qisucDuhkirz...V5YUNU
Memo: memo
CkpYRmifanbYsfn...8PFUn9
0.030000000
783.056000000

SNARK Jobs

Prover Fee
There are no snark jobs in this block

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qoG7mge74phW...Vx1RPc
0.146200000