Block

This block has been orphaned

Date: (4 months ago)
Creator: B62qmzdWYtCv3mjY3TajXiKDzySVV1NwMerEG4zH3P5HN9aysnrntYE
State Hash: 3NLKhuBKhqtdgnrNEHG9aHx134WpXZSAz2mAynM2tPtcDC2xh21Q
Previous State Hash: 3NLp1Du2JwmJFmmVWFPgX2jYLyUY6qNajkbEgC24tJ1m7cfAQ8RL
Snarked Ledger Hash: jwansYxfdZyk6Ta86AKaCisgE7MyZV56QQqwpemRtt43PuXG4kY
Staged Ledger Hash: jwJa3iCdLo4HonFZ2wgmuycfmxwHVjDqJHZAPu9irL8X2sfqYNV
Coinbase: 1440.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qpzWNsoLSWZJbneNXGNJwxMFDM8hdack2bpEqTuDibqk8x2gvUvy
Transaction fees: 1.797586111
Snark fees: 0.000000000
Slot: 5008
Global Slot: 526228
Blockchain Length: 338111
Epoch: 73
Total Currency: 1136631052.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 208067
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpYQeyRrpCbVs2...eHQ26k
0.003000000
0.092000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 280280
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
CkpaEW9sHEAqe4h...2GSSCt
0.005486111
0.090000000
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 225622
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
CkpZmWv82e1mXHT...bsm73B
0.006000000
0.089486111
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 227612
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpYibJkGkd8KNX...E87Mzq
0.006000000
0.089486111
B62qo3oJs2k58Yk...9kosCx
Nonce: 1
B62qq3TQ8AP7MFY...TkDBW6
CkpYUQzrQNHhmT5...6CvfBr
0.010100000
853.432647781
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 238382
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZCpinKSPMCBb...PvhRQH
0.016000000
0.079486111
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 239950
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYiaHGHfh9LeE...GSRi7e
0.016000000
0.079486111
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 153583
B62qpcg32fT9Emu...W17bRW
CkpZpkPVbitGnMr...gE54ua
0.035000000
0.060000000
B62qmuPND3gP24W...mVbygF
Nonce: 0
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
CkpYoERU8ze1KrA...kyzQ7E
0.100000000
264.900000000
B62qjyHUvUCr1ab...8d7BE1
Nonce: 101
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
CkpYXon29ni9KGB...fo9oS4
0.100000000
42.390000000
B62qiW9Qwv9UnKf...CSCVt5
Nonce: 11207
B62qp3sXNwMT7r5...s8kDb5
Ckpa4NijaRuBJCW...oG4ir3
0.200000000
20.565810000
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
Nonce: 51466
B62qiyFqLrfbg99...JFw5HH
CkpZgyFiyZUyB9A...28UreZ
0.200000000
10008.940000000
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
Nonce: 51465
B62qmtucRahmdbc...a5MgR2
CkpYZyAiQLWLFmL...VSzCED
0.200000000
15305.844800000
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
Nonce: 51464
B62qpFovL3TFTb1...Eh29Eb
CkpZ3NSXzDGGnSH...3WUCxh
0.200000000
33.228008000
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
Nonce: 51463
B62qkNJLT62Vzv7...YVHywv
CkpYnWvRQkdvZqF...kSh33g
0.200000000
420.524942000
B62qpWaQoQoPL5A...8fNHuR
Nonce: 41726
B62qmHGPBPBPhAh...EWMSSK
Memo: memo
CkpYX3XFqP6LhFz...KLJca8
0.500000000
49.280000000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 174709649 934196564
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 571514336 674180060
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 721835241 1011522947
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 537515890 882856040
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 822387125 38888678
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 849656365 389392344
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 740372086 994524207
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 56943535 583193502
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1047709975 838014023
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 437290462 298221715
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 134711024 38112358
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 405573746 335929652
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 30955932 662176374
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 107815031 274224224
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 320492410 746918452
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 536671225 287397607
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 369108020 866141207
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 25259422 1058280497
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 773108793 889755485
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 68193022 272066494
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1003062547 459687938
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 898013330 1001032567
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 498915171 955288985
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 455902645 738396136
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 190361951 448218311
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 293652876 38075670
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 389482598 905167834
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 814866920 992504123
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 649167040 748505653
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 302397358 854067758
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 616313191 187037566
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 401855053 434738079
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 450113690 833649017
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 448613365 942640924
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 1073400855 401413505
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 252913395 433592568
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 900342755 505173939
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 90327955 712641301
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 285826410 371542913
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 231851732 888744377
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 875148940 235270621
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 714288021 588129095
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 688167458 431807203
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 543228431 244181723
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 202673150 814070864
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 374968988 773892079
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 719261592 430178251
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 368704311 950373250
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 236753093 43826165
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 455197476 400214815
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 803917586 678898431
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 225525311 293469991
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 525877351 909171531
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 692424776 1000302503
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 484503905 340894726
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 555766827 288359832
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 488796780 157893760
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 725057486 292820545
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 436776944 388921558
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 960220674 858014195
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1040237481 856549254
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 613497628 8741802
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 282960788 563557639
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 741341224 911690540
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 654061539 613492855
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 170258192 669850903
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 107448484 533159729
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 720521579 3234508
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 888998860 974840141
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 821473367 323932076
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 375610257 970104782
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 315102773 611439465
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 559468355 866410975
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 33485083 937403370
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 475899346 521656409
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 292961285 1065248795
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 666058273 916038825
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 194779259 518001690
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 431548493 849980445
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 67531619 969531568
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 611376907 862348483
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 977319226 136445389
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 70502537 675241923
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 859669065 955576724
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 615432587 741168373
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 4385444 525491675
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 638813829 216851653
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 12656397 982744320
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 454482256 710499477
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 154223724 341206861
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1041065538 502023778
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 581581011 707320118
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 698727282 368598355
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 531009921 309998111
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 684281462 10759695
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 56962468 591336573
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 965188406 573479702
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 977854694 932038986
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 426408382 113817213
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 565500364 867196541
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 507035611 674211243
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 77415406 41545562
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 175554111 101581190
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 449979874 1050334359
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 381131707 423204364
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 387122514 703886286
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 723665010 500867360
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 912077659 196870939
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 714423100 301460407
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 575771949 571352759
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 477119375 273963171
0.000000000

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qmzdWYtCv3mj...nrntYE
1.797586111