Block

This block has been orphaned

Date: (1 year ago)
Creator: B62qkiRCEnBcrCQVSg4RD9vqeCkh8N82JknjsgurSVBiA57UCDsB9Rh
State Hash: 3NKwTpMYixMhKLkQnNybasf6FEP5Q8JQx3QFRhtTscRRDjRthNxr
Previous State Hash: 3NKUAzbcpK1xGCH9biPrd1h1JoKcQXH83GQRFfB8yLBsi1nXZw3Z
Snarked Ledger Hash: jwU5j2E4qF75V6pGSEgf48kEKivduEADEAGnyQhfWJffFeSAFRC
Staged Ledger Hash: jxneu5z1nLCh9B5FnCuGMuicMgQoc32EWAFYQx5KQgs1UQxx7dd
Coinbase: 720.000000000
Coinbase Receiver: B62qkCJWFegi3Btq8FGHB29HMJBLC93T2Aurf4nzq5d46t69MAt5RSv
Winning Account: B62qjeBcbRunMkcTmKTQ92nrMZUmoFKMccLBTUvnD43TL7e7Z2PMARR
Transaction fees: 0.102500000
Snark fees: 0.000000000
Slot: 4896
Global Slot: 383316
Blockchain Length: 254383
Epoch: 53
Total Currency: 1035405532.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 365830
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYcpsznXZLzoN...91qAqw
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 365829
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZgo94i9RFP5H...D7TGqW
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 365828
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpaBGF4KrT17sf...d1ZD7W
0.001000000
0.000001000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 103320
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYxu5HQVgAFRN...Go5LmM
0.005400000
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 137522
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
CkpZ8cwyps8FEWT...wwNzXW
0.006500000
0.100000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 103760
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZpgEcJwpuMeA...VqSnjY
0.007500000
0.087500000
B62qqur7vFH2Yk8...Ax9uZV
Nonce: 2
B62qqur7vFH2Yk8...Ax9uZV
Memo: “MIP4”
Ckpa83SWL8z9XnH...uTpe1Z
0.010000000
1.000000000
B62qjoDXHMPZx8A...yqEKbs
Nonce: 22852
B62qrX7RRJn1ipJ...pQ3wwG
Ckpa3SQvh27z5bf...yPFMye
0.010000000
9.500000000
B62qkE36gg6Nsvt...FcJhx2
Nonce: 6
B62qkE36gg6Nsvt...FcJhx2
Memo: “MIP4”
CkpYinD8dwkQFZT...E6qDmX
0.010000000
0.400000000
B62qkE36gg6Nsvt...FcJhx2
Nonce: 5
B62qkE36gg6Nsvt...FcJhx2
Memo: “MIP3”
CkpYyEqGS4yR9Zu...TLjwYo
0.010000000
1.000000000
B62qqur7vFH2Yk8...Ax9uZV
Nonce: 1
B62qqur7vFH2Yk8...Ax9uZV
Memo: “MIP3”
CkpYhyYK3KjthHM...XpRTny
0.010000000
1.000000000
B62qkeUFNU8jFZZ...T3goVD
Nonce: 2
B62qq6ZYPG5JsjZ...DR9Gd6
CkpZqF42snKSb5v...tPUrFW
STAKE_DELEGATION
0.010100000
B62qq7N1K6QJha1...5BLygu
Nonce: 17448
B62qmJ1iVKzw9Le...NYKVpj
CkpZ4oaUDeUEn1f...MrijLU
0.020000000
0.010000000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
There are no snark jobs in this block

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qkCJWFegi3Bt...At5RSv
0.102500000