Block

This block has been orphaned

Date: (1 year ago)
Creator: B62qkiRCEnBcrCQVSg4RD9vqeCkh8N82JknjsgurSVBiA57UCDsB9Rh
State Hash: 3NK6ZpNPCBfopu8c7uyGdfiVLG6AhGAovt2XpKseHb6Xc8qyAoB1
Previous State Hash: 3NLRmn5zTVB1DGFUJGNvCRGbj2ARDi7ZTewp6VvJmwaaBKtwbSGw
Snarked Ledger Hash: jwxeR12tA47dNVwquEq2Hep6fK7nrM4xRFrjngUshxLPNESKs1k
Staged Ledger Hash: jx5SAmnnZoHNisD3uTeLVgbi3N7aQQfzcUK26GFyL48sGFrHnK4
Coinbase: 720.000000000
Coinbase Receiver: B62qkCJWFegi3Btq8FGHB29HMJBLC93T2Aurf4nzq5d46t69MAt5RSv
Winning Account: B62qjeBcbRunMkcTmKTQ92nrMZUmoFKMccLBTUvnD43TL7e7Z2PMARR
Transaction fees: 0.023900000
Snark fees: 0.004850000
Slot: 5422
Global Slot: 383842
Blockchain Length: 254690
Epoch: 53
Total Currency: 1035795052.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 366344
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpaDqHwMKa4ZQT...79gM2G
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 366343
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYRZHDQcMf5Dr...ixo2p5
0.001000000
0.000001000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 62687
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpaH29t5Q3ev54...SzxiFZ
0.003000000
0.092000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 103848
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZDSZ2cX9BWQS...RtgPUD
0.005400000
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 137994
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
CkpYo37tLFJcxcP...FLEtB4
0.006500000
0.100000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 104290
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYdtUbcG7Atpy...EZLkvg
0.007000000
0.088000000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 854480951 324412842
0.000050000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 858339125 866040953
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 910502523 997820089
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 605911398 173301159
0.000050000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 233155526 699678682
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 121144382 780400139
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1014426510 923964920
0.000000000
B62qnrr3cKh7uDP...9uEpef
Job Ids: 1022546727 250515488
0.000100000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 954539194 282285356
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 33304978 440596732
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 337691720 23333531
0.000000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 631211399 284608192
0.000200000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 964508182 851944669
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 479820248 731192612
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 789367383 4191792
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 493882967 358160377
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 1035121718 375110077
0.000050000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 396037265 319471120
0.000000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 40747297 979695121
0.000200000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 553373986 359257028
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 308651206 656926826
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1043844318 590541100
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 843703056 489535147
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 238462845 678877554
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 109753432 718987354
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 870644941 128253043
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 690049349 140107459
0.000000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 679556273 599515211
0.000200000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 63765011 655020742
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 835755078 970561161
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 626206503 373381621
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 917027698 573852738
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 1000749505 625438584
0.000050000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 410213319 566944022
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 511952662 424855818
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 201016317 104295693
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 363252869 396337271
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 136519646 804059089
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 816172067 900552500
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 326133478 393747760
0.000000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 587971413 85344596
0.000200000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 136150174 146667467
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 629621979 421000100
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 466296319 96292837
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 819203283 1035905504
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 989355509 621066709
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1042291276 647611603
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 723279822 60787273
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 580506476 442553356
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1019948799 1000419341
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 177671102 845695279
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 83428954 855561572
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 305921003 691078446
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 527984601 1062638140
0.000000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 190683994 917864149
0.000200000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 696991090 821189836
0.000050000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1064066983 809835377
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 26537540 339539054
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 472386272 879174605
0.000050000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 563393809 330567672
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 600024951 620234382
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 836080403 848055519
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 612776689 113373953
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 33501181 84241063
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 513708523 249091286
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 241227422 279359223
0.000000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 272210339 783138282
0.000900000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1055070818 617897671
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 198009973 364934464
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 771208085 1022630967
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 674590281 448031891
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 59357428 1067332413
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 359897826 148439083
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 27020518 137508524
0.000050000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 926923013 546422306
0.000050000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 499200425 451194733
0.000200000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 109490073 940897583
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 171231187 21814804
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 402178194 960223232
0.000050000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 59825375 603887940
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 165552454 205354965
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 1067620914 264502511
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 737506415 85510540
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 517118876 278517380
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 25012273 993241641
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 24311481 40339327
0.000000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 121679358 1036714825
0.000200000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 826590713 322441298
0.000200000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 571289042 1030387363
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 301961944 324019202
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 723971421 892308564
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 882727399 104797975
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 418404854 641885589
0.000000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 364721873 901472177
0.000900000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 879313388 123654555
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 338975358 854708743
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 86678205 533469651
0.000000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 516036419 880766042
0.000200000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 303247649 343216068
0.000200000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 434824040 133978559
0.000050000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 428091392 369754476
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 844821145 395649573
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 433660859 58017421
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 624169124 807070288
0.000050000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 482467705 513858859
0.000050000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 275742792 168330705
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1442110 747328693
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 594601526 534581964
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 713346274 618200715
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 121762332 365817797
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 115330646 418439713
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 476210650 134749716
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1009075798 464466075
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 4491398 185457773
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 862015101 140648059
0.000000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 375507124 890420048
0.000200000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 6511816 995379142
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 750111130 387746760
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 244369902 93954610
0.000000000
B62qnrr3cKh7uDP...9uEpef
Job Ids: 442035966 749658196
0.000100000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 588351800 1067496015
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 1011880659 176800474
0.000050000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 521778550 707846335
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 325869165 524920487
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 26433309 23197305
0.000000000

Fee Transfer