Block
Date: (4 weeks ago)
Creator: B62qrwBxK1FAf48jybRhLLZBB9v3cqNZafBdwQ8iAvqSgXceNJEgZhr
State Hash: 3NK3c9KoK8ZNdBBtPVQayXNHrA9LmRR2729wKjH2p5oZiyV7cpgF
Previous State Hash: 3NLUFpfU2LXtet7RTR2RpHp9X4czCSQidXVbjq76WuapgvKXTfp1
Snarked Ledger Hash: jxv7cgiqYckFJQMTRrVEdpuyM4DEjnFk88M3nxQ4JugWpWoqs7x
Staged Ledger Hash: jxd7idYzVxwHyfyGH3K9U7SPLAHRW6g2KDnsKsMkrRy33nf4hj8
Coinbase: 1440.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qjSSHhmSsPuxQDZPSgzoeKbnXf2fQTiGS21HY6jL5G5Y6xxTY92J
Transaction fees: 0.082586100
Snark fees: 0.000000000
Slot: 6210
Global Slot: 555990
Blockchain Length: 355001
Epoch: 77
Total Currency: 1159717852.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 232052
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpYTt6aGPv1nmB...By9jUt
0.005000000
0.090000000
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 259828
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
Ckpa7n2PpCeNV2v...UTwb1n
0.006000000
0.089486111
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 257965
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
CkpYpSN3R3K2Ep4...CUgXyW
0.006000000
0.089486111
B62qmSqRVb7seXg...Jxhizh
Nonce: 22
B62qmz44i3VD8hS...thCy2g
Ckpa3ipNDQpTHdC...4f3xKR
0.010100000
2119.500000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 310116
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
CkpZLVYR3x5WxfF...kxRBFn
0.015486100
0.080000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 268145
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZ61g3KGpA9RG...eG7gDr
0.020000000
0.075486111
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 269734
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYfjxuHeQzdtG...Hib8q3
0.020000000
0.075486111

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 962215799 438208760
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 607114292 475386421
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 220696804 727934975
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 686197907 913678997
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 317744194 616462876
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 1024154240 143461687
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 625387276 855644268
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 1063699839 221226814
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 964497462 284470941
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 392298227 684491104
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 82479058 519933769
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 564104668 260759
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 469547628 885391384
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 712486124 505401997
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 658762757 424893035
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 887444421 987018449
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 486104730 281301032
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 326870803 914789354
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 913148924 817092983
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 579861788 748961776
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 379556482 603065558
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 848107164 274937341
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 738632694 113652849
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 680177631 829644900
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1005854407 133361872
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 52348450 692870871
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 289452278 541000834
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 295574716 817954245
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 813461018 15242004
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 267656424 955556753
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 710843955 604229293
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 902252752 244076596
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 566071999 614589249
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 922075984 312467378
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 568812711 878559507
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 370704342 189547260
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 187008932 898523740
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 494873784 734482550
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 576589663 181262813
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 459966963 1054003418
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 838800544 712365608
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 638000993 208076580
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 304757312 902701884
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 626590336 180241189
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1019750698 201717947
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 552633259 295372846
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 224838372 725422476
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 964934590 305651979
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 212275386 432198161
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 139315555 868516298
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 601750565 669472985
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 171637047 670728569
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 302797504 74305606
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 698246928 69249762
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 581511313 975847004
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 121839365 946260307
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 955665749 862532654
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 954677995 309776042
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 112373363 352001547
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 721964965 470902519
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 289992426 570102815
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1045963 243310449
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 901939154 577441899
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 945776993 683941021
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 994137510 552179906
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 283388307 229961167
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 545683047 226477485
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 8526580 951208552
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 45703570 525082406
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 989509852 959987673
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 678298522 336778340
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 451608263 884243277
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 904698037 396333288
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 669671369 816026435
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 688721980 464573206
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 183987613 678135809
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 728474281 1044938282
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 303864967 270435619
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 975113054 45635289
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 146359548 301764436
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 860663485 275853809
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 754555661 681176664
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 966259817 145300901
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 630705783 844146936
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 569335792 665802064
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 72038295 852998179
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 52091800 1027375577
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 350450595 347691495
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 567810461 760026763
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 1025499699 935885802
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 240001376 752882732
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 669654499 854438887
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 964772273 726724193
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1012650035 229267164
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 247222577 721380040
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 218972997 675129768
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 727369942 117785447
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 896873769 911391159
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 999961880 931915959
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 671395500 153130767
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 262397452 45194790
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 94091951 61074720
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 691827130 404415527
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 254143596 437051442
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 708734271 993926893
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 717706047 867924863
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 735332836 120565265
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 807408845 246200048
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 729543326 948121596
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 597667248 747482599
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 537660497 450023796
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 717226832 525779991
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 336054324 40652443
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 512084072 55892520
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 934348127 646604387
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 559442263 37799224
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 376183613 165411007
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 549895285 808909264
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 615702117 527427676
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 885030207 617484839
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 617081442 27545947
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 303929717 886673430
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 606962842 619601275
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 480129706 102699159
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 306133701 329131069
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 443927826 39306330
0.000000000

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qrwBxK1FAf48...JEgZhr
0.062586100
B62qrwBxK1FAf48...JEgZhr
0.020000000