Block

This block has been orphaned

Date: (1 month ago)
Creator: B62qoXQhp63oNsLSN9Dy7wcF3PzLmdBnnin2rTnNWLbpgF7diABciU6
State Hash: 3NK36etFi7hpdY6iTckX8BFbH7iEiwRMojEEKuoqaXWuzE55s4P6
Previous State Hash: 3NLLzTCxFEGRkLZuH9h3QfvVzHWFDa6axUh2YgbXuwpAA4H1arKb
Snarked Ledger Hash: jxE1zVjmfPQWziN6mUp2ntx9LyKfs4R8rktg6BHbQc6GTGpcqQr
Staged Ledger Hash: jwU9eNkGnn8XLixxru1DHTHKAyUxGcfMoHb4wBeeb2UDdc6mE8G
Coinbase: 720.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qnJ58vM1du7EkL83EPtjN8wt1MXKC93Sbe6icpRhfLVgDg6xnVgA
Transaction fees: 0.239600000
Snark fees: 0.000000000
Slot: 2921
Global Slot: 88601
Blockchain Length: 62225
Epoch: 12
Total Currency: 855051292.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qktYjLR4e9YB...MCs7U6
Nonce: 59121
B62qmWdrzP4KE4P...wDnAw1
CkpZ3ovo5oiLBij...47F2i1
0.001000000
0.000001000
B62qktYjLR4e9YB...MCs7U6
Nonce: 59120
B62qmWdrzP4KE4P...wDnAw1
CkpZhXdXkDEQbyq...48DRJx
0.001000000
0.000001000
B62qmMypEDCchUg...ysXTz6
Nonce: 65741
B62qmWdrzP4KE4P...wDnAw1
CkpYnw4kqsaHHdM...bHepMA
0.001000000
0.000003000
B62qmMypEDCchUg...ysXTz6
Nonce: 65740
B62qmWdrzP4KE4P...wDnAw1
CkpZe9MJs6oXyS1...6Q9d3L
0.001000000
0.000003000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 81333
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYifpquVAEk1j...b6ZJBC
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 81332
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZ5uiLM8ydZ5H...sFQtM8
0.001000000
0.000001000
B62qjpHY3JTQdX6...jyapNi
Nonce: 280
B62qnTDkWf1eYpE...w8pVQH
CkpYdsSQ1GdZKj2...98nJuT
0.001000000
1717.547515370
B62qm6isERCiNAH...bzq43d
Nonce: 0
B62qpge4uMq4Vv5...pvLPAN
CkpaDT62EpwNr4F...5R4QYG
STAKE_DELEGATION
0.001100000
0.000000000
B62qmvgvZZpLgRn...StkXfH
Nonce: 1
B62qq6ZYPG5JsjZ...DR9Gd6
CkpZDqPjMR4U1ew...Sg3wsG
STAKE_DELEGATION
0.001100000
0.000000000
B62qmDnFTL4r1bR...RszbRT
Nonce: 2
B62qrRvo5wngd5W...S9RCsV
CkpZwvs323cBauL...d4CoNj
0.010100000
22.299900000
B62qrRvo5wngd5W...S9RCsV
Nonce: 10370
B62qjgVSQewJ6J6...T3UjLy
CkpZGd9s4yHuDWz...zNJQ1L
0.010100000
19.900000000
B62qq7akLjWehoK...FuzqD8
Nonce: 0
B62qrRvo5wngd5W...S9RCsV
CkpYpzyRtbxgrss...3WmzBB
0.010100000
36.946789000
B62qkPF4vCnsZ1n...LpRw1o
Nonce: 3
B62qp4i3L23CcAA...hcbHSy
CkpZsjxSeH6uhTn...LffUet
0.200100000
347.431900000

SNARK Jobs

Prover Fee
There are no snark jobs in this block

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
0.239600000